List papieża Franciszka z okazji jubileuszu 10-lecia COD


Drodzy Członkowie Centrum Ochrony Dziecka w Polsce,

Z głębokim szacunkiem i podziwem uznaję doniosłość waszej misji w opiece nad najmłodszymi. Jest to posłannictwo, które odzwierciedla miłość i troskę Zmartwychwstałego Chrystusa o Jego najbardziej wrażliwe dzieci. W was widzimy Ducha Chrystusa, który zbliża się do cierpiących, niosąc nadzieję i uzdrowienie.

Z okazji 10. rocznicy powstania Centrum Ochrony Dziecka, składam najszczersze gratulacje wszystkim Członkom, Współpracownikom oraz Studentom za wasze nieocenione zaangażowanie, które nieustannie przyczynia się do budowania bezpieczniejszego świata dla naszych dzieci.

Ten Jubileusz dziesięciolecia zbiega się z rocznicą powstania Papieskiej Komisji do spraw Ochrony Małoletnich. Działanie Komisji, jak również Centrum Ochrony Dziecka w Polsce, ma na celu wypełnienie, zgodnie z naturą i misją właściwą Kościołowi, imperatywu moralnego: “skuteczna ochrona małoletnich (Minorum tutela actuosa) i zobowiązanie do zagwarantowania im rozwoju ludzkiego i duchowego zgodnego z godnością osoby ludzkiej, stanowią integralną część orędzia ewangelicznego, do którego szerzenia na całym świecie wezwany jest Kościół i wszyscy jego członkowie”.

Wasze oddanie dla dzieła ochrony małoletnich nie tylko zapewnia bezpieczeństwo i schronienie, ale także podnosi godność dzieci na całym świecie, przekształcając się w latarnię sprawiedliwości i prawdy. W waszych dłoniach, jako świadków cierpienia i zmartwychwstania, spoczywają nadzieje i bóle najbardziej bezbronnych, którym ofiarujecie nowe życie w chwalebnym ciele Chrystusa.

Poprzez wasze nieustanne wysiłki piszecie istotny rozdział w historii Kościoła, rozdział odkupienia i odrodzenia. Każdy członek Kościoła jest wezwany do naśladowania waszego przykładu, współpracując razem w zapobieganiu nadużyciom i w zapewnieniu, że sprawiedliwość i uzdrowienie są dostępne dla wszystkich.

Wasza praca jest żywym wyrazem synodalnej natury Kościoła, wzorem współpracy i dzielenia się doświadczeniami, które wzbogacają każdą społeczność. W was dostrzegamy miłosierną twarz Boga, która objawia się w świecie poprzez troskę o najmniejszych i najbardziej wrażliwych.

Dziękuję wam za nieustanne zaangażowanie i świadectwo nadziei, które ofiarujecie. Niech błogosławieństwo Boże zawsze towarzyszy wam w waszej pracy. Wasze poświęcenie jest cennym darem dla Kościoła i świata. Módlmy się razem, aby wasza służba nadal przynosiła owoce uzdrowienia i pokoju.

Watykan, 12 kwietnia 2024 r.


O. Adam Żak SJ, Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka:

To słowo Franciszka jest odpowiedzią na mój list do niego, który zakończyłem prośbą o błogosławieństwo dla współpracowniczek i współpracowników COD, dla wykładowców, absolwentów, studentek i studentów studiów podyplomowych, dla dobroczyńców, którzy nas wspierali i wspierają. Przede wszystkim jednak poprosiłem o słowo wsparcia dla osób skrzywdzonych, które pragniemy zapewnić o naszym szacunku i o tym, że chcemy dalej wytrwale im towarzyszyć i pracować dla urzeczywistnienia ich i naszego pragnienia, aby dzieci i młodzież oraz osoby bezbronne były bezpieczne w Kościele i w społeczeństwie.

Kraków, 25 kwietnia 2024 r.


2024-05-06

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE