Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich


Odpowiedzialna i dalekowzroczna odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży musi mieć również charakter prawny. Potrzebujemy odkryć na nowo rolę prawa – zwłaszcza karnego – w życiu Kościoła.

Ufam, że opublikowanie tego zbioru kościelnych dokumentów obejmujących okres od 2001 do 2020 r. w formie książkowej przyczyni się do upowszechnienia znajomości prawa oraz do przemiany świadomości wśród Czytelników aktywnie tworzących wspólnotę Kościoła w Polsce.
 
ze wstępu abp. Wojciecha Polaka
Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży
 

Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny

red. ks. Piotr Studnicki, Marta Dalgiewicz

Apostolicum 2020

 

 

Spis treści

Abp Wojciech Polak   Wprowadzenie / 7

Część I   Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Jan Paweł II   List apostolski motu proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela ogłaszający normy postępowania w wypadkach ciężkich przestępstw zarezerwowanych do osądu przez Kongregację Nauki Wiary / 13

Kongregacja Nauki Wiary   Normy motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. Wprowadzenie historyczne / 16

Kongregacja Nauki Wiary   Normy de gravioribus delictis (tekst po modyfikacjach z 15 lipca 2010 r. Papieża Benedykta XVI, ujednolicony ze zmianami z 3 grudnia 2019 r. papieża Franciszka) / 23

Kongregacja Nauki Wiary   List kard. Wiliama Levady odnośnie do prezentacji okólnika do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania Wytycznych dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich / 33

Kongregacja Nauki Wiary   Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania Wytycznych dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich / 35

Franciszek   List apostolski motu proprio Come una madre amorevole / 43

Franciszek   List apostolski motu proprio Vos estis lux mundi / 46

Kongregacja Nauki Wiary   Rescriptum ex audientia SS.mi: Reskrypt Ojca Świętego Franciszka w sprawie wydania instrukcji O poufności procedur prawnych / 57

Kongregacja Nauki Wiary   Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach daużyć seksualnych popełnianych wobec małoletnich (wersja 1.0) / 59

Część II   Dokumenty Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski  Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia / 103

Konferencja Episkopatu Polski   Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce / 122

Część III  Komentarze

dr Jan Dohnalik   Procedury kanoniczne w przypadku przestępstw seksualnych duchownych wobec małoletnich 131

dr hab. Piotr Majer, prof. UPJP2   Odpowiedzialność kanonicznoprawna biskupa w przypadku przestępstw seksualnych duchownych wobec małoletnich / 140

Instytucje działające na rzecz osób małoletnich dotkniętych przemocą seksualną oraz ochrony dzieci i młodzieży w Kościele w Polsce / 149

Wykaz skrótów /152


2020-10-11

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE