Reskrypt Ojca Świętego Franciszka w sprawie wydania Instrukcji O poufności procedur prawnych


RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI:
Reskrypt Ojca Świętego Franciszka w sprawie wydania Instrukcji O poufności procedur prawnych, 17.12.2019

Ojciec Święty Franciszek w czasie audiencji udzielonej Jego Ekscelencji Bpowi Edgarowi Peña Parra, Substytutowi do Spraw Ogólnych w Sekretariacie Stanu, dnia 4 grudnia 2019, postanowił, aby wydać Instrukcję O poufności procedur prawnych, załączoną do obecnego Reskryptu i stanowiącą jego integralną część.

Ojciec Święty zarządził, aby niniejszy reskrypt obowiązywał w sposób trwały i na stałe, niezależnie od jakiejkolwiek przeciwnej decyzji, nawet gdyby była godna szczególnej wzmianki; aby został promulgowany przez opublikowanie w Osservatore Romano, i wszedł natychmiast w życie, a następnie został opublikowany w organie urzędowym Acta Apostolicae Sedis.

Z Watykanu, 6 grudnia 2019

Pietro Kard. Parolin Sekretarz Stanu

INSTRUKCJA O POUFNOŚCI PROCEDUR PRAWNYCH

1.     Nie są objęte tajemnicą papieską zgłoszenia, procesy i decyzje odnoszące się do przestępstw, o których mowa:

a.    w artykule 1 Motu proprio „Vos estis lux mundi”, z 7 maja 2019;

b.    w artykule 6 Normae de gravioribus delictis zarezerwowanych osądowi Kongregacji Doktryny Wiary, według Motu proprio „Sacramentorum Sanctitatis Tutela” Św. Jana Pawła II z 30 kwietnia 2001, z późniejszymi zmianami.

2.    Wyłączenie sekretu papieskiego ma miejsce również wtedy, gdy takie przestępstwa zostały popełnione w połączeniu z innymi przestępstwami.

3.    W procesach, o których mowa w punkcie 1, informacje mają być wykorzystywane w taki sposób, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo, integralność i poufność zgodnie z kanonami 471 nr 2 KPK i 244 § 2 nr 2 KKKW, w celu ochrony dobrego imienia, wizerunku i prywatności wszystkich osób objętych postępowaniem.

4.    Tajemnica urzędowa nie stoi na przeszkodzie w wypełnieniu zobowiązań wynikających z ustaw państwowych ustanowionych dla każdego miejsca, włącznie z ewentualnym zobowiązaniem do powiadomienia, jak również w spełnieniu  podlegających wykonaniu żądań sądowych władz państwowych.

5.    Osobie dokonującej zgłoszenia, ani osobie, która twierdzi, że została skrzywdzona, ani też świadkom, nie można narzucić żadnego zobowiązania do milczenia w odniesieniu do faktów związanych ze sprawą.

 

Tłumaczenie: Współpracownicy Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży


2019-12-17

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE