Reskrypt Ojca Świętego Franciszka wprowadzający pewne zmiany do „Normae de gravioribus delictis”


RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI:
Reskrypt  Ojca Świętego Franciszka wprowadzający pewne zmiany do „Normae de gravioribus delictis”, 17.12.2019

Ojciec święty Franciszek w czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Sekretarzowi Stanu i niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary w dniu 4 października 2019, postanowił wprowadzić następujące zmiany w „Normae de gravioribus delictis” zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, o którym mowa w Motu proprio „Sacramentorum Sanctitatis Tutela” Świętego Jana Pawła II z 21 maja 2001,

ze zmianami wprowadzonymi przez Rescriptum ex Audientia SS.mi, z 21 maja 2010 podpisanymi przez ówczesnego Prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, Kard. Williama Levadę:

Artykuł 1

Art. 6 § 1, 2°  Sacramentorum Sanctitatis Tutela jest w całości zastąpiony przez następujący tekst:

„Nabywanie albo przechowywanie, lub rozpowszechnianie w celach lubieżnych materiałów pornograficznych, przedstawiających nieletnich poniżej osiemnastego roku życia, przez duchownego – w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia”.

Artykuł 2

§ 1 – Artykuł 13 Sacramentorum Sanctitatis Tutela jest w całości zastąpiony przez następujący tekst:

„Funkcje adwokata i prokuratora może pełnić wierny posiadający doktorat z prawa kanonicznego i zatwierdzony przez przewodniczącego kolegium”.

§ 2 – Artykuł 14 Sacramentorum Sanctitatis Tutela jest w całości zastąpiony przez następujący tekst:

„W innych trybunałach natomiast, odnośnie do spraw, o których mowa w obecnych normach, tylko kapłani mogą ważnie sprawować urzędy sędziego, rzecznika sprawiedliwości i notariusza”.

Ojciec Święty zarządził, aby obecny Reskrypt  został opublikowany w Osservatore Romano, a także w Acta Apostolicae Sedis  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020.

Z Watykanu, 3 grudnia 2019

Pietro Kard. Parolin Sekretarz Stanu

Luis Francisco Kard. Ladaria Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary

 

Tłumaczenie: Współpracownicy Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży


2019-12-17

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE