Nowa kwerenda zgłoszeń: 42% dotyczyło małoletnich przed 15 rokiem życia


W zgłoszeniach z roku 2023 do diecezji i zakonów wpłynęło 85 zgłoszeń wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym 36 dotyczących osób przed ukończeniem 15 roku życia. Zgłoszenia te dotyczą zarzucanych czynów z lat 1974- 2023. Wśród skrzywdzonych było ponad dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. To podstawowe dane, jakie wynikają z analizy zgłoszeń przypadków wykorzystywania seksualnego, które wpłynęły do diecezji i zgromadzeń męskich w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Dane zostały zebrane przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i przeanalizowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Wyniki kwerendy poza liczbą zgłoszeń dokonanych w określonym przedziale czasowym i podstawowymi informacjami jak płeć i wiek osób skrzywdzonych, podają także bardziej szczegółowe informacje, które są wskazówką dla działań prewencyjnych. Jedną z nich jest informacja o statusie osoby pokrzywdzonej w Kościele, czyli jej roli we wspólnocie kościelnej. Wśród osób skrzywdzonych, które dokonały zgłoszenia w 2023 r., największą grupę stanowią osoby uczestniczące w duszpasterstwie, wspólnotach lub ruchach religijnych – jest to 24% zgłoszeń. W grupie uczniów i osób przygotowywanych do sakramentów dziewczęta wykorzystywane są częściej (74%) niż chłopcy (22%). Jeszcze większy jest odsetek wykorzystywanych dziewcząt w grupie parafian – aż 84%.


WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE OSÓB MAŁOLETNICH PRZEZ NIEKTÓRYCH INKARDYNOWANYCH DO DIECEZJI POLSKICH DUCHOWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH PROFESÓW WIECZYSTYCH MĘSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO W POLSCE

WYNIKI KWERENDY OD 1.01.2023 DO 31.12.2023 (plik pdf)


Ponad połowa wszystkich zgłoszeń (łącznie z odrzuconymi i niewiarygodnymi) dotyczyła czynów popełnionych w okresie od 1974 do 2018 r., a więcej niż co trzecie zgłoszenie – czynów z ostatnich trzech lat (34,1%). 36 zgłoszeń wykorzystania seksualnego dotyczyło osób przed ukończeniem 15 roku życia, które zgodnie z polskim prawem kwalifikują się do przekazana organom ścigania.

Obwinionych zostało łącznie 76 księży oraz zakonników.

Podane w kwerendzie informacje, kto złożył  zawiadomienie o przestępstwie wskazują, że ponad jedna trzecia zgłoszeń (29 z 85) pochodziła od osoby skrzywdzonej, która uczyniła to osobiście (34%). Osoby duchowne dokonały 28 zgłoszeń (33%), z czego w 22 przypadkach (26% ogółu) zawiadamiającym był duchowny lub osoba zakonna z tej samej diecezji lub jurysdykcji zakonnej.

Kwerenda zgłoszeń od stycznia do grudnia 2023 r. ze wszystkich diecezji katolickich i greckokatolickich eparchii oraz męskich jurysdykcji zakonnych była piątym tego typu badaniem i trzecim, które dotyczyło jednego roku kalendarzowego.

Jak zaznaczono w obecnym raporcie, „połączone dane z wszystkich pięciu kwerend o roku rozpoczęcia wykorzystywania seksualnego pozwalają przypuszczać, że trend wzrostu liczby tych przestępstw, widoczny w latach 1955 do 2018, po osiągnięciu wyraźnego apogeum (43 przypadki) i po spadku w roku 2019 niemal o połowę, w ostatnich latach ustabilizował się na poziomie poniżej 20 przypadków rocznie.”

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC od roku 2018 współpracuje z Konferencją Episkopatu Polski przy analizowaniu danych dotyczących zgłoszeń przypadków wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektóre osoby duchowne.  Wszystkie opracowane raporty są dostępne na stronie ochrona.episkopat.pl/.


2024-03-15

NAJNOWSZE WPISY