Polityka prywatności Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest jako urząd kościelny Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (dalej: Biuro) ) z siedzibą w Warszawie (01-015), przy skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6.


Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (biurodelegata@episkopat.pl) lub listownie (Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).


Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub/ i w celu, dla którego zostały nam udostępnione:

  1. w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Biurze przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., dalej: Dekret);
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Biuro (art. 7 ust.1 pkt 6 Dekretu);
  3. w celu wykonywania przez Biuro zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim (art. 7 ust.1 pkt 5 Dekretu).


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy prowadzonych przez Biuro spraw oraz organy kościelne lub inne organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Biuro zawarło umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez Biuro systemów informatycznych.


Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.


Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Biuro Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: do informacji o przetwarzaniu danych; do żądania sprostowania danych; do dokonania adnotacji i uzupełnienia danych; do żądania usunięcia danych; do żądania ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej (kiod@episkopat.pl) lub listownie (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa).